За недостатъците на софтуерните системи за управление на човешките ресурси


Софтуерните системи за управление на човешките ресурси (HRMS) имат много предимства както за работодателите, така и за служителите. Но наред с тях, трябва да се вземат предвид и различни потенциални недостатъци. Няколко примера:

Ограничения във функционалността

Въпреки че системите за управление на човешките ресурси са много полезни, всяка от тях има свои граници на възможностите. Някои от системите са специализирани в определени области. Например управление на представянето или управление на възнагражденията. Други покриват всички области, като предоставят само най-важните и необходими функционалности.

Високи разходи

Системите за управление на човешките ресурси могат да бъдат и скъпа инвестиция, особено за по-малки организации. Трябва да се взима предвид и модела на ползване на системата: например придобиване на лицензите или ползването на системата под наем (SaaS).

Сложен потребителски интерфейс

За да се използват системите за УЧР ефективно, трябва потребителите да бъдат обучени за работа тях. Това може да отнеме време, особено в случаите, когато потребителския интерфейс на софтуера е сложен, а голяма част от функциите са скрити зад комплексна навигационна система от менюта и опции.

Опасност от загуба на данни

Когато системите за УЧР заместят до голяма степен хартиите, и информацията в електронен вид се консолидира на едно място, рискът от загуба на данните трябва да бъде надлежно адресиран. Ако системата е разположена при клиента, следва ИТ екипът да предприеме всички необходими мерки системата да бъде ежедневно архивирана. А ако системата се ползва като услуга, трябва да се уверите, че доставчикът прилага възможно най-високите стандарти за информационна сигурност.

Невъзможност за интеграция

В някои случаи системите за управление на човешките ресурси нямат възможност да се интегрират добре с други системи. В някои случай такава възможност даже изцяло липсва. При положение, че HR системата е една от водещите в организацията, следва винаги да бъдете уверени, че останалите системи, внедрени в организацията, могат успешно да комуникират със системата. Наличието на програмен интерфейс (API) трябва да бъде задължителен критерии при избора на за обмен на система за УЧР.Въпреки тези недостатъци, системите за УЧР са изключително важен инструмент за управление на човешките ресурси и могат да помогнат на компаниите да увеличат ефективността и продуктивността си, ако се използват правилно.


PROFILE.GURU е съвременна и удобна система за управление на човешките ресурси и електронното трудово досие. В платформата е покрит целият необходим обхват, включително профили, организационна структура и щатно разписание, обучения, знания, управление на представянето, активи, придобивки и много други. Покрити са и всички изисквания на Наредбата по отношение на начина на съхранение и достъп до документите в трудовото досие. PROFILE.GURU дава възможност и за директно генериране на документи по шаблон и автоматичното им изпращане за електронно подписване чрез интеграция с DigiSign. PROFILE.GURU също така се интегрира безпроблемно със системата за управление на отпуските TIMEOFF.GURU, както и със система за управление на графици и отчитане на отработеното време TIMEON.GURU.