Ползи от електронното трудово досие


Електронното трудово досие (ЕТД) е може би най-важният инструмент за управление на информацията, свързана със служителите. Електронното трудово досие е електронен формат на документацията, свързана с работната дейност на даден работник. То може да съдържа информация за работния стаж, трудовия договор, данни за възнаграждение, данни за отпуски, болнични и други отсъствия, квалификации и обучения, професионални постижения, оценки на работата и много други релевантни данни.

Ето малка част от ползите от приложението на електронно трудово досие в организацията:

Улеснява административните процеси

Електронното трудово досие позволява лесно съхраняване и управление на информацията за всеки служител. С него лесно и бързо се достига до цялата информация за служителите.

Пълна информация

Електронното трудово досие предоставя цялостна информация за служителите, включително техните обучения, зачислен инвентар, представяне, опит и най-вече - документите, свързани с правоотношението.

Намалява риска от грешки

Електронното трудово досие намалява риска от грешки и пропуски, свързани със съхраняването и обработката на информацията. Това може да доведе до по-голяма точност и ефективност при управлението на персонала.

Подобрява комуникацията

Електронното трудово досие може да бъде достъпно за всички в организацията, което подобрява и ускорява достъпа до информация. Това може да доведе до още по-ефективно управление на процесите в организацията.

Увеличава защитата на личната информация

Електронното трудово досие е защитено със стриктни правила за достъп до съдържанието в него. За всички действия в системата има подробна справка за кой, кога и каква информация е достъпвал. Това осигурява по-високо ниво на защита на личната информация на служителите.

Електронното трудово досие е важен инструмент не само за работодателите, но и за служителите - с електронното трудово досие работникът може да получи достъп до информацията за своите трудови отношения бързо и удобно от всяко място и по всяко време, без да е необходимо да посещава лично офиса на работодателя си. Нещо повече - електронното трудово досие може да улесни комуникацията между работника и работодателя, като дава възможност за бърза и ефективна размяна на информацията.


PROFILE.GURU е съвременна и удобна система за управление на човешките ресурси и електронното трудово досие. В платформата е покрит целият необходим обхват, включително профили, организационна структура и щатно разписание, обучения, знания, управление на представянето, активи, придобивки и много други. Покрити са и всички изисквания на Наредбата по отношение на начина на съхранение и достъп до документите в трудовото досие. PROFILE.GURU дава възможност и за директно генериране на документи по шаблон и автоматичното им изпращане за електронно подписване чрез интеграция с DigiSign.