Оценки на представянето и подобряване на работната среда с HR системи

Как софтуерните системи за управление на човешките ресурси могат да помогнат за оценката на производителността и подобряването на работната среда


Темата за поставянето на оценки и тяхната обективност се дискутира още от училищните години. Оценката може да има както мотивиращ, така и демотивиращ ефект върху ученика. Същото се отнася и за работната среда. Не случайно процеса по оценяване понякога поражда напрежение или тревожност при служителите. В някои случаи това дори влошава качеството на извършената работа. За да не се гледа на този процес като на труден изпит, е необходимо той да се случи по възможно най-улеснен и прозрачен за двете страни начин. Важно е да има предварително дефинирани показатели, спрямо които да се измерва производителността на труда. Разбира се, те биха били различни за всяка индустрия и позиция. Друга особеност е, че крайните резултати, на които се основава самата оценка, трябва да бъдат лесно проверими. Именно тук на помощ идват софтуерните системи за управление на човешките ресурси, където дефинирането, планирането и поставянето на оценки трябва да става само с няколко клика.

Показатели за сформиране на оценка

В зависимост от конкретната работна среда, за да бъде оценяването проследимо и наистина обективно, то следва да се базира на статистически данни – приходи в края на годината, брой сключени сделки, брой нови клиенти и други. Те от своя страна следва да се измерват спрямо предварително зададени цели и периоди – било то за месец, тримесечие, полугодие и т.н., които да се отнасят само до конкретния служител или за целия екип. Софтуерните системи за управление на човешки ресурси дават възможност за поставяне на ясна рамка, която включва необходимите показатели за измерване на производителността. Най-общо казано за сформиране на основната оценка се следи количеството продукция или извършена работа от даден служител за единица работно време. Важна метрика е и ефикасността на труда. Не на последно място по значение е и обратната връзка от клиенти, партньори, както и другите членове на екипа. Например в софтуерната система за човешки ресурси могат да се заложат показатели като:

  • Удовлетвореност от клиенти;
  • Сключени сделки;
  • Изпълнени заявки за техническа поддръжка;
  • Завършени проекти;
  • Ръст на продажбите;
  • Завършени рекламни кампании.

След въвеждането им следва да се обозначи и по каква скала ще се измерват показателите – в проценти, по десетобална система със зададени пояснения или по друг начин. Освен тези индекси, е възможно да се заложат и лични компетенции на служителя, касаещи производителността на труда, които също да подлежат на оценка като например:

  • Работа в екип;
  • Организираност на работните процеси;
  • Ангажираност при работа с клиенти.

Всеки от тези критерии съставя различна част от общото представяне на служителя, която лесно да се проследи в системата за човешки ресурси. Назначеното лице също би могло да има право на самооценка, ако работодателят реши тя да бъде включена.

Достъпност и прозрачност на процеса

С помощта на софтуерните системи за управление на човешки ресурси, всички тези данни ще се съхраняват на едно място, за да са достъпни по всяко време, както за служителя, така и за работодателя. Така мениджърът лесно ще следи как се движи екипът му и ще направи прогноза за изпълнението на поставените цели за конкретния период. А всеки служител ще отбелязва прогреса си и ще е наясно с крайните срокове, които трябва да спази. Тези условия ще допринесат за обективното оценяване на производителността, като оставят възможност за отворена комуникация между страните. Това несъмнено ще подобри работната среда и вътрешните процеси, касаещи човешките ресурси в компанията. Всеки член на компанията ще е наясно с критериите, на които се базира оценката на представянето му и ще знае на какво трябва да наблегне в работата си. В случай на несъгласие между двете страни, даден показател би могъл да се промени, ако се приеме за неточен спрямо работния процес. Правото на самооценка на служителя пък ще покаже до каква степен тя се припокрива с тази, поставена от ръководителя. По този начин ще се оптимизира цялостното управлението на човешки ресурси в компанията.


PROFILE.GURU е решение, което може да посрещне нуждите както на всяка малка организация, така и на големи международни компании. Голяма част от модулите и функционалностите в системата могат да бъдат спирани и активирани при нужда, така че интерфейса на системата никога да не се усеща претоварен. В платформата е покрит целият обхват на системите за управление на човешките ресурси, включително профили, организационна структура и щатно разписание, обучения, знания, управление на представянето, активи, придобивки и много други. Покрити са и всички изисквания на Наредбата по отношение на начина на съхранение и достъп до документите в трудовото досие. PROFILE.GURU дава възможност и за директно генериране на документи по шаблон и автоматичното им изпращане за електронно подписване чрез интеграция с DigiSign.