Трудов договор - какво трябва да съдържа?


С новогодишния старт много хора се ориентират към промяна в професионално отношение. Моментът разбира се е напълно подходящ, тъй като компаниите определят годишните си бюджети и възможностите за увеличаване на екипите си.

Търсенето на нова работа е вълнуващо начинание, но преди да се впуснете в това професионално пътешествие, е изключително важно да се запознаете с основните елементи, които трябва съдържа вашият трудов договор, описани в чл. 66, ал. 1 от КТ. Добре изготвеният трудов договор не само защитава правата на работодателя и на служителя, но и поставя основата за прозрачни и хармонични работни отношения.

  • Данни за страните - За работодателя в трудовия договор трябва да се съдържа информация относно наименованието, седалището и адреса на управление, ЕИК, имената на лицата, които го представляват и единния граждански номер (личния номер за чужденец) на представителя. За служителя нужните данни са името на лицето, постоянния адрес, единния граждански номер (личния номер за чужденец), вида и степента на притежаваното образование, както и данни за притежаваната научна степен, ако е свързана с изпълняваната работа.
  • Място на работа - населеното място, където се извършва работата.
  • Наименование на длъжността и характера на работата - наименованието се определя съгласно Национална класификация на професиите и длъжностите. Характерът на работата е съдържанието на трудовата функция и основните задължения , които се описват в длъжностна характеристика.
  • Дата на сключването му и начало на неговото изпълнение - възможно е двете дати да съвпадат. Посочва конкретна дата или срок за постъпването на работа.
  • Времетраене на трудовия договор - може да бъде срочен или за неопределено време. Възможните основания за срочен трудов договор са описани в чл. 68, ал. 1 от КТ.
  • Размер на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски - законът предвижда не по-малко от 20 дни платен годишен отпуск. Може да бъде уговорен по-голям размер на основния платен годишен отпуск и да бъде определен допълнителен такъв.
  • Еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор - при постоянен трудов договор минималният срок за предизвестие e 30 дни, а максималният – 3 месеца. При срочния трудов договор - 3 месеца (но не повече от остатъка от срока по договора) според чл. 326 ал. 2 КТ.
  • Основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичност на тяхното изплащане - работодателят е длъжен да спазва нормативните изисквания при договаряне на този елемент от трудовия договор.
  • Продължителност на работния ден или седмица - стандартната продължителност на работната седмица в България е 5 дневна с продължителност на работно време до 40 часа - 8 часа на ден.

Трудовите договори могат да се създават в електронна форма и подписват с електронен подпис, както и да се изпращат и съхраняват в електронен вид ако са налице условията, предвидени в НВИССЕДТДРС.


PROFILE.GURU е съвременна и удобна система за управление на човешките ресурси и електронното трудово досие. В платформата е покрит целият необходим обхват, включително профили, организационна структура и щатно разписание, обучения, знания, управление на представянето, активи, придобивки и много други. Покрити са и всички изисквания на Наредбата по отношение на начина на съхранение и достъп до документите в трудовото досие. PROFILE.GURU дава възможност и за директно генериране на документи по шаблон и автоматичното им изпращане за електронно подписване чрез интеграция с DigiSign.