Как електронните системи предефинират фирмената култураВ не толкова далечното минало, на отделът за човешки ресурси се гледаше най-често като функция в организацията, посветена само наемането, освобождаването и администрирането на възнаграждения. Днес обаче от HR се очаква да бъде многостранен катализатор за формирането на корпоративната култура. Основен инструмент в изпълнението на тази задача са електронните системи за управление на човешките ресурси. Тези електронни системи не са просто приложения за съхранение на данни за трудовите досиета на служителите. Те са динамични платформи, които могат влияят положително на културата на организацията, да я предефинират и да насърчават приобщаването, иновациите и ангажираността на служителите.

От оперативното към стратегическото

Софтуерните системи за управление на човешките ресурси освобождават HR специалистите от рутинните административни задачи, позволявайки им да намерят повече време, което да фокусират върху стратегически инициативи. Чрез автоматизирането на ежедневните процеси екипите по човешки ресурси могат да имат повече време за разработване и прилагане на планове, които да са в съответствие с ценностите на компанията и дългосрочните ѝ цели. Без тази в промяна в начина на управление на времето е много трудно да се обърне внимание на един от най-важните аспекти в организацията: оформянето на работеща и жизнена фирмена култура.

Ангажираност на служителите и обратна връзка

Един от най-важните приноси на електронните HR системи към фирмената култура е предоставянето на "канали" за обратна връзка. Благодарение на тези системи са възможни непрекъснати проучвания и оценки на ефективността. Служителите вече не са ограничени до предоставяне на обратна връзка само по време на годишни атестации или спорадични лични срещи с ръководители. Те вече могат да споделят своите мисли и притеснения в реално време, като стават активни участници в оформянето на фирмената култура. Мениджърите могат да използват тази обратна връзка, за да коригират и оптимизират процесите по вземане на решения, и да насърчат култура на сътрудничество, откритост и ангажираност.

Вземане на решения в съответствие с реални данни

HR системите имат потенциала да събират и анализират огромни количества информация за една организация и нейните служители. Тези данни могат да се използват за вземане на информирани решения относно наемане, обучение и разпределение на ресурси. На основата на актуални данни, компаниите могат да имат много по-голяма увереност в решенията, които взимат.


PROFILE.GURU е съвременна и удобна система за управление на човешките ресурси и електронното трудово досие. В платформата е покрит целият необходим обхват, включително профили, организационна структура и щатно разписание, обучения, знания, управление на представянето, активи, придобивки и много други. Покрити са и всички изисквания на Наредбата по отношение на начина на съхранение и достъп до документите в трудовото досие. PROFILE.GURU дава възможност и за директно генериране на документи по шаблон и автоматичното им изпращане за електронно подписване чрез интеграция с DigiSign. PROFILE.GURU също така се интегрира безпроблемно със системата за управление на отпуските TIMEOFF.GURU, както и със система за управление на графици и отчитане на отработеното време TIMEON.GURU.